Anders Hansens i Skindermyre i Klemensker -og deres børn

To af Hans Jensens døtre fra Tøndekulle, Borrita og Karna, var gift med to brødre: Thor og Anders Hansen, sønner af Hans Larsen på Engegård, 31.sg. i Rutsker.

Anders og Karen boede først i nogle år på Engegård, som Anders bestyrede for sin yngste halvbroder Lars Hansen.

Da denne blev gammel nok til at overtage Engegård, skulle de finde et nyt sted at bo. Det blev Skindermyregård, 43.sg. i Klemensker, som Thor og Borrita havde haft som brugs pant, indtil de købte Loftsgård, 23.sg. i Vestermarie. Omflytningen skete ca. l685.

Ejeren af Skindermyregård var Mads Pedersen på Splidsgård i Klemensker. Han og hans hustru døde i 1690, og sæderetten til 43.sg. blev tilkendt deres næstyngste søn, den 8-årige Mogens. Men han arvede ikke penge nok til at indløse den bortpantede gård, og Anders Hansens blev boende på pant.

Fra 1710 boede Mogens Madsen og hans familie i et “udhus” på 43.sg. grund, et 3-hestes avl, som kaldtes Skindermyrehuset. Kontrakten mellem parterne blev fornyet i 1716, et halvt år før Anders Hansens død; den er indført i Nørre herreds skøde- og panteprotokol 1677/1719 (uden pag.) og har denne ordlyd:

Kiendes (erklærer) jeg mig underskrevne Mons Madsen, boende på den 43.gårds grund i Klemensker sogn og hermed vitterliggør: ret vitterlig gæld skyldig at være til Anders Hansen, boende i Skinde Myre på min ejendomsgård, som er den 43. i bemeldte Klemensker sogn, penge To hundrede tredsenstyve og fire slettedaler, tolv skillinge udi rede penge og god gangbar sølvmønt, hver daler til 64 skilling danske beregnet, som Anders Hansen udi berørte 43. gård haver beståendes, imod hvilke 264 sldr. 12 sk. jeg Mons Madsen med min kiære hustrus Gertrud Christoffersdatter fri villie og samtykke fuldkommen til brugelig pant pantsætter til ermeldte Anders Hansen, hans hustru, deres børn og arvinger, på ti års tid, som skal angå midfaste 1717 at regne, forberørte min ejendomsgård , den 43. i jordebogstallet i Klemensker sogn, som ermeldte Anders Hansen nu påbor, hvilken gård med al dertilliggelse, være sig hus og bygning, ager, eng, skov, mark, fiskevand, fægang, vådt og tørt, enemark og fællig, tørvegrøft og lyngslet, inden og uden giærde, med alt det, som nu til fornævnte 43. gård beliggendes er og af Arilds tid tilligget haver, Anders Hansen til brugelig pant fuldkommen udi forberørte 10 år haver at nyde og beholde og gøre sig den så nyttig, som han bedst vil og kan, undtagendes udhuset (huset), som jeg selv vil bebo og dertil have den sædesjord og eng, som vores giorde kontrakt imellem Anders Hansen og mig omformelder, dateret den 16. juni 1710, undtagen Kars-ager (eller Kors-ager), som Anders Hansen skal beholde, og jeg Mons Madsen derimod skal have et tøndeland sædesjord østen huset, næst op til havegiærdet, så og et stykke havrejord sønden den lille grønne bæk, som løber fra den vandmyr, som er i tuerne, og i øster ned til tuediget. Og imidlertid (mens) Anders Hansen forberørte 43. gård bebor, skal han deraf udrede alle udgifter, landgilde, skatter og kontributioner, både til Hs. kgl. maj. såvelsom kirken, præsten og degnen, så at aldeles ingen slig restans drages på gården. Item (desuden) haver Anders Hansen lovlig vedlige at holde gården udi alle måder, men hvis Anders Hansen imidlertid forbedrer gården, da bepligter jeg mig hannem eller hans arvinger sligt ved forberørte kapital at tilsvare. Og hvis han den imod forhåbning forringer , da afkortes slig forringelse udi hans penge. Og dersom dødsfald imidlertid, førend forberørte 10 år er til ende, skulle påkomme, at Anders Hansen eller hans hustru eller og begge ved døden afgik, og deres efterlevende arvinger deres penge ud af forberørte 43. gård var begiærendes, da forpligter jeg Mons Madsen mig og mine arvinger dennem efter et halvt års lovlig advarsel at erlægge og betale, og gården selv at tilsvare …..

Datum Klemensker sogn den 20. februar 1716.

(underskrevet af Mons Madsen (M.M.S.) og to vitterlighedsvidner.)

Læst på Nørre herreds ting fredag den 21. februar 1716

Karen og Anders Hansen fik 10 børn fra 1676 til 1699:

Anna, Boel, Kirsten, Hans, Peder, Thor, Barbro, Jens, Lars og Elseby,

Da faderen døde i 1716, var de 4 ældste gift, de øvrige var “hjemme hos moderen “.

Anders Hansen havde skaffet midler til købet af 32.sg. i Klemensker, som datteren Anna fik. Hendes første mand Jens Hansen, søn af Hans Mortensen på Tornegård, købte den i 1698 af Poul Kofoed i Rønne; den var da “så godt som uden bygning“, men han “byggede og forbedrede den“. I 1706 døde Jens Hansen, og enken ægtede den 19-årige Christen Koefoed (1688-1751), søn af kaptajn Hans Koefoed på Store Myregård i Nylars. (Bp.A,17). Her kaldes hun fejlagtigt Anna Hansdatter. Om gården kaldes Kofoedgård efter løjtnant Christen Koefoed eller efter den tidligere ejer Poul Kofoed, kan næppe afgøres.

Hvis aldersangivelserne er rigtige, har Anna og søsteren Boel været tvillinger. De døde begge i 1754, 78 år gl. Anna blev begravet i Klemensker den 14. marts, Boel i Rutsker den 27. april.

Boel var også gift to gange. Hendes første mand Niels Madsen døde på 7.sg. i Kåsby, Rutsker, (Højegård) under epidemien i 1711, og hun giftede sig 13. september s.å. med Peder Andersen, ældste søn af Anders Carstensen på 12.vg. (Tornby) i Klemensker.

Kirsten ægtede i 1705 Hans Madsen på Dyndegård, 30.sg. i Klemensker, der var blevet enkemand for anden gang. Hun døde i 1746. (skifte).

Anders Hansens ældste søn Hans Andersen blev i 1707 viet i Aakirke til enken Maren Pedersdatter på Brandsgård, 7.sg. i Aaker. Skifte 1740.

På skiftet efter Anders Hansen den 26. november 1716 havde enken Karen Hansdatter sin broder Lars Hansen på Bjørnegård til lavværge. De fremlagde pantebrevet, der sikrede hende ret til at bebo Skindermyregård i 10 år til. (Skpr. 1716/17 fol. 119 ff). Boets netto-overskud var 376 sldr., “som enken bekommer imod hendes børns hjemgift efter samtlige arvingers samtykke og begiæring. 

Hendes opgave var nu at få de 6 hjemmeværende børn “godt gift“. Ingen af dem havde sæderet til 43.sg. eller til nogen anden gård, men der var andre udveje.

Den 23-årige Barbro (Barbara) kom til Kroggård, 21.sg. i Rø, som Anders Hansen havde tilpantet sig halvdelen af. Den anden halvdel samt sæderetten købte “agtbare og velfornemme unge karl Hans Pedersen, værende hos sin moder Giertrud Peder Anders i Rø“, (7.sg. Dynddalegård) af sin nylig afdøde faders søskende. Skødet er dateret 1717.23.6., og de to unge er nok blevet gift samme år. (Der var skifte efter Hans Pedersen på 21.sg. Rø, 1754.16.7. Han efterlod enken Barbara Andersdatter og 5 børn. Fra den ældste datter Karen, gift med Hans Hansen (Holst) på Vallegård i Ibsker nedstammer Laurits Kofoed (1856-1944) på Toft i Knudsker.)

Omtrent samtidig med Barbro blev Peder Andersen afsat; han blev i 1717 opsidder på Kobbegård, 2.vg. i Østerlars. Hans hustru Sophia Leidring var 49 år og havde været gift to gange før, men da hun var datter af en rådmand i Svaneke og havde livsvarig beboelse på Kobbegård efter sin første mand Hans Olufsen Madvig, har Karen Anders Hansens sikkert været tilfreds med forbindelsen. Peder Andersen døde i 1737, Sophia Leidring i 1752. (Bh.saml.12/19).

Thor Andersen boede i 1729 i Aakirkeby. Senere flyttede han til Duebjerggård, 15.vg. i Klemensker, som han købte ved den store auktion over kronens ejendomme på Bornholm i 1744 for 114 sldr. 3 mk. 4 sk. (10 tdr. hartkorn a 11 sldr.) Her døde han i 1755. Han efterlod enken Karen Seyersdatter samt 4 døtre mellem 12 og 1 år.

Jens Andersen, født 1694, ægtede i 1722 enken Karen Rasmusdatter på Kildesgård, 23.sg. i Olsker, stifdatter af hans morbroder Peder Hansen i Rosendale. De oprettede straks et gensidigt testamente, og da han var 28 år, hun 66, synes hensigten at have været, at han skulle arve Kildesgård. Det skete også i 1734, da Karen døde “i sit 79. år“. Jens fik derefter en ung hustru, den 21-årige Anne Cathrine Jørgensdatter fra 14.sg. i Rutsker. Ved sin død i 1761 efterlod han denne enke samt 5 børn, hvoraf i det mindste den yngste søn Hans Jensen førte slægtsnavnet Sode efter Anne Cathrines morfar Jacob Jensen Sode, sognepræst i Olsker fra 1669-93. (Bh.saml. 38/72).

Elseby Andersdatter, født 1699, var i 1729 gift med Eskild Andersen Bech i Aakirkeby. Karen Anders Hansens var da død.

Anders Hansens yngste søn Lars Andersen, født 1696, (Niels Skovgaards tipoldefader), kom til Risbygård, 56.sg. i Klemensker. Han ægtede nemlig Peder Bendtsens ældste datter Margrethe fra Skovgård, født 1701, og P.B., der havde sæderet til 56.sg. efter sin farfader Hans Nielsen, men havde bortpantet gården til 1724, indløste den og solgte den til sin datter og svigersøn for 360 sldr.

Den 6. april 1768 solgte Lars Andersens 56.sg. med sæderet og alt løsøre til deres ældste søn Anders Larsen for 556 sldr., “at betale til min yngste søn Peder Larsen 306 sldr., til min datter Anne Larsdatter 250 sldr.” (Den ældste datter Karen, gift med Jens Svendsen på Hyldegård i Rutsker, havde tidligere fået sin part.)

Ved skiftet efter Lars Andersens hustru Margrethe Pedersdatter i 1772 (12.12. -Nr. herre skpr. l761/73 fol. 334) protesterede skifteforvalteren mod denne forbigåelse af den yngste søn, jorddrotten, men uden resultat. Anders Larsen beholdt gården, og Peder nævnes ikke mere, heller ikke ved skiftet efter Anders Larsen og hans hustru i 1786. Han er vistnok død ung og har måske i 1768 været for svag til at påtage sig ansvaret for gården og aftægten til forældrene.

Hvornår Lars Andersen døde, vides ikke. Som tidligere nævnt mangler Klemensker kirkebog før 1800. Men da han ikke er nævnt i M.P. Kjøllers optegnelser, er han sandsynligvis død før 1783.