Claus Larsen, Rutsker Præstegård. (1722 -1804).

Lars Bendtsens yngste søn, Claus Larsen, var født i Nyker 1722 og voksede op i dette sogn. Skolegang har han næppe kendt meget til udover “degnelæsningen”, der foregik om søndagen en time før kirketid og havde til formål at indprente de større børn Luthers katekismus, den såkaldte børnelærdom. Derimod er Claus sikkert blevet konfirmeret; han var 14 år gammel, da konfirmationen indførtes i 1736. Den havde karakter af en eksamen, og hvis eleven ikke bestod prøven, måtte han gå om det følgende år.  Da forældrene flyttede til Rutsker, fulgte Claus med og har været faderens hjælper ved dyrkningen af præstegårdens højtliggende agre, der ofte hærgedes af “uvæder“. Der var nok at gøre, for alt markarbejde var omstændeligt; der skulle 4-6 heste og 2-3 mand til at betjene en af datidens plove. Alt korn skulle mejes med “sajs“, og al tærskning foregik med plejl på loen. Også det indendørs arbejde krævede mange hænder: der skulle slagtes, bages, brygges, vaskes o.s.v. samt forfærdiges tøj til familien og til døtrenes udstyr. Den sidste af disse, Margrethe, blev gift i august 1751, og hvis Claus ikke tidligere havde set sig om efter en kone, måtte han gøre det nu for at skaffe sin 65-årige moder en afløser i husholdningen.

Den 10. september 1751 trolovedes den 29-årige Claus Larsen til den 2l-årige Anna Hansdatter fra 8. slg. i Rutsker, og en måned senere (7/10) blev de gift. Samtidig har Claus nok overtaget faderens fæstebrev. Sognepræsten Børge Poscholan var i 1749 efterfulgt af hr. Lars Randers, men det gjorde ingen forandring for fæsteren, der i verdslig henseende ikke havde andet at gøre med præsteembedets indehaver end at aflevere den bestemte afgift.

Anna (Ana) var datter af Hans Rasmussen (1695-1757) og hustru Bodil Nielsdatter (1702 -1746) “på Borre”. Hun havde flere søskende, bl.a. broderen Anders Hansen, der blev gift med enken på Smørbygård i Knudsker, Poul Anchers datterdatter. Fra dem nedstammer maleren Michael Ancher. Endvidere søsteren Margrethe, der senere ægtede Niels Holm i Hasle.

I de følgende år nævnes “Anna Claus Larses” tit som gudmoder ved barnedåb. Sandsynligvis er folk tyet ind i præstegården med deres børn før og efter opholdet i den uopvarmede kirke. Mellem 1745-1771 skulle alle børn døbes i kirken den første helligdag efter fødselen, så moderen var aldrig med ved denne højtidelighed. Forordningen påstås at have kostet mange børn livet, og man kan i hvert tilfælde sige, at en kyndig “plejemoder” var meget værd, når den nyfødte var ude på sin første tur i åben vogn. “Claus Larska”, som hun også har heddet i daglig tale, fik efterhånden øvelse i at tage sig af børn; hun fik selv 11:

 1. Bodil Clausdatter, døbt 29/9-1752, begr. 5/12-1753.
 2. Englike Clausdatter, døbt 23. sønd.e.trin. 1753.
 3. Lars Clausen, døbt trinitatis sønd. 1755, begr. 7 uger gl.
 4. Bodil Clausdatter, døbt 5. sønd.e.trin. 1756.
 5. Karen Clausdatter, døbt 29/9-1758.
 6. Anna Clausdatter, døbt 22/10 -1760, begr. 4/11- 1764.
 7. Kirstine Clausdatter, døbt 29/9-1762;
 8. Hans Clausen, døbt 2. epiph. 1765.
 9. Claus Clausen, døbt 1. sønd. i fasten 1767.
 10. Anna Clausdatter, døbt st. Bededag 1769.
 11. Anders Clausen, døbt februar 1774.

Da den yngste søn blev døbt, var den ældste datter, Englike, hans gudmoder: hun var kort før blevet gift med sin mosters enkemand, Niels Holm i Hasle.

Ved Anna Claus Larsens død 1796 (begr. 18/11 -67 år gl.), var de 4 yngste børn endnu hjemme. Datteren Kirstine var død; hun havde været gift med Esper Pedersen i Hasle og efterlod 2 døtre, Margrethe og Anne.

Af skifteprotokollen (15/12 s.å.) fremgår, at ældste søn, Hans Clausen, havde købt forældrenes hele bo (løsøre) for 145 sldr. den 13/4-1796.

Arvingerne var enige om, at deres “ældgamle” fader burde have lov til at beholde dette beløb som en “håndskilling”, da i hvert fald de gifte børn havde fået så meget, som de kunne forvente “efter forældrenes lejlighed”, og de hjemmeværende børn var “fornøjede”. “Hans Clausen indlod det derfor til Skifteretten, om de syntes det billigt at berøve den gamle Mand de ham stipulerede 145 sldr.”  Men “Skifteretten, som erfarede, at de 2de Værger for Esper Pedersens umyndige Børn ej var til Stede”, ville udsætte skiftet “til en anden belejlig Tid.” Protokollen indeholder ikke mere om det påtænkte skifte, så arvingerne har formodentlig fået deres ønske opfyldt.

Endnu ved folketællingen 1/2-1801 boede Claus Larsen, nu i sit 79. år, på Rutsker præstegård og kaldes forpagter. Af børnene er Hans, 36 år, og Anna, 30 år, hjemme, begge ugifte. Desuden er der en 11-årig datterdatter, Anne Espersdatter, samt et par tjenestefolk.

Samme år skrev pastor Johan C. Melbye (1792-1816 i Hasle-Rutsker) kontrakt med en ny fæster, Henrik Pedersen.

Claus Larsen, “forhen fæster paa Præstegården”, blev begravet i Rutsker 17/3 -1804, 82 år gammel.

III. Børnene fra Rutsker præstegård.

Det var let at låne penge i fast ejendom omkring år 1800, så Claus Larsens tre sønner fik hver en gård, men de fik tillige deres del af tidens besværligheder under krigen 1807 -14 og statens fallit 1813.

Hans Clausen købte i 1804 Dynddalegård, 7. slg. i Rø, for 4000 sldr. Han var sandemand i dette sogn og forblev ungkarl til sit 46. år, vistnok med søsteren Anna som husholderske. Kort før jul 1710 ægtede han enken Bodil Kofoed på Rågelundsgård, 8. slg. i Rø. Den 29/10 -1811 solgte han sin egen gård for 14000 sldr., en kolossal prisstigning, der viser inflationen i denne tid. Hans Clausen har måske følt sig for svag til at drive to gårde; han døde allerede næste sommer, begr. 4/8-1812, 47 år gammel.

Claus Clausen var gift med Cathrine Hillebrandt fra Allinge og boede først på Spannergård, 47. slg. i Rutsker, senere på Julegård, 38. slg. Også han døde forholdsvis ung, begr. 17/2-18l5, 48 år gl. Han var da enkemand, “forhen Bonde, nu tilhjem på 2. slg. i Rutsker”, (hos søsteren Bodil).

Anders Clausen fik Kjørsegard, 8. vdg. i Klemensker, med sin kone, Johanne Pedersdatter, men solgte den i 1802 og købte Julegård i Rutsker, som han i 1808 byttede bort med broderens gård, Spannergård. Der var dog en betydelig prisforskel: Julegård kostede i 1808 2333 rdlr, mens Spannergård samtidig blev sat til 933 rdlr.

Karen Clausdatter var gift med Anders Andersen Tuleborg, 12. slg. i Rutsker, senere Nørregaard, 1. slg. i Nyker. Både hun og brødrene Claus og Anders havde hver en børneflok.

Men det er Claus Larsens to ældste døtre, Englike og Bodil, der interesserer os mest: de er bedstemødre til Niels Holm den yngres børn i Hasle.

Om Englike Clausdatter er der fortalt  i artiklen: En Hasle-familie på Kristian den Syvendes tid.

Bodil Clausdatter, født 1756, blev gift med Jørgen Olsen Kloe på Tornegard i Rutsker. Dette ægtepar er forældre til Niels Holm den yngres kone, Margrethe Jørgensdatter Kloe.