Peder Mogensen Rass første hustru.

Skifte efter Kirstine Sørensdtr.

Peder Mogensen Rass første hustru.

Transskriberet af Anni Sode, 2004.

Sdr. Herreds Skifteret, 20.04.1812, folie 237 protokol 3.

Aar 1812 den 20 April mødte skifteretten i Søndre herred i Stervboet efter Peder Mogensen Rases Hustrue fra Pedersker sogn for at tage boet under behørig behandling. Afdødes børn som alle ere myndige undtagen en Søn som er mindreaarig og som alle vare tilstede undtagen en som, for tiden er i Kjøbenhavn erklærede at de aldeles……. Arv kunde vente eller fordre da Faderen forrige Aar havde solgt sit Huus, da givet dem hver noget hvad lidet af han fik tilovers af kjøbesummen og derfor nu aldeles vare fornøjede med at Faderen giver dem hver af dem af det han endnu måtte have tilovers = 10 rdl, da de vare enige i at Søsteren gaaer i lige lod med brødrene, der 6 børn udgjør 60 rdl. Da som meldt, børnene ere myndige undtagen den ene mindreaarige og de samtlig tilligemed den mindreaariges Curator hermed vare særdeles vel tilfreds, ligesom de og vare enige i at Faderen udbetales disse penge inden førstkommende 1. Septbr, saa bliver dette Skifte saaledes at afgjøre, da Enkemanden tilsvarer gjeld om nogen imod Forventning skulde være paa boet og Skifteomkostningerne som herefter bliver at anføre. Da Arvingernes Navn vil findes anført her under denne Skifteafhandling, saa anses det ufornødent i Skiftebrevet at anføre dem. Skifteomkostningerne blive at beregne saaledes. til Revisionscontouret af beholdningen som anses at være 120 rdl. 2 m 6½ sk. til stemplet Papier udføres intet da de myndige Arvinger og Enkemanden erklære at de intet Skifte brev fordre beskrevet.

Afgivter af Arv          1m  13 sk.
Skifteforvalteren 1rdl  1m    4 sk.
Skifteskriveren 1rdl
For Tillysninger 1rdl  3m
Skifterettens Vidner hver 3m 1rdl
5 rdl  2 m  7 sk.
Skiftet blev saaledes efter at det passerede var oplæst sluttet og underskrevet.

  Ut Supra.
 C.Jensen
  Enkemanden
Peder Mogensen Rass
Arvingerne     Anders Pedersen Rass
Paa min broder Jens Jensen og egne vegne Hans Pedersen Rass
Søren Pedersen Rass   Lars Pedersen Ras Borithe Jørgen Koefods Hustrue.
Skifterettens Vidner og Vurderingsmænd   H. Ellebye          Peder Sejersen